zs         zs
 
Vnitřní řád
 

Adresa: Základní škola a Mateřská škola - školní jídelna          

V Hradci Králové 1.12.2016

Štefcova ul. 1092
Hradec Králové
500 09
Telefon: 606 776 996

Školní jídelna se řídí vyhláškou " O školním stravování č. 48/1993 Sb. doplněnou o vyhlášku č. 137/2004 sb. ze dne 17. 3. 2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a zákonem č. 274/2003 Sb. ze dne 7.8.2003 o ochraně veřejného zdraví, které jsou k nahlédnutí v kanceláři ŠJ.

STRAVNÉ
Stravné se platí bez hotovostně na účet školní jídelny číslo 596790217/0100 v KB pokladní složenkou nebo převodním příkazem z vlastního účtu.
Konstantní symbol pro placení složenkou je 1379, pro placení převodním příkazem je 0558.
Variabilní symbol je vždy evidenční číslo dítěte.
Při zřizování trvalých příkazů neuvádějte splatnost 28. - 31. den v měsíci.

Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku (od 1.9. do 31.8.), ve kterém dosahují věku podle uvedené stupnice.

VÝŠE STRAVNÉHO

VÝDEJ OBĚDŮ

11,00 - 13,45 hodin
Výdej do jídlonosičů 11,00 - 11,30 hodin - zákaz výdeje obědů do skleněných nádob
Výdej pro cizí strávníky 11,00 - 11,30 hodin.
Strávník, který používá jídlonosiče, si vyzvedne oběd v určenou dobu, jídlonosiče si otevře na stravovací tác a po výdeji oběda si je sám zavře. Není přípustné, aby tuto činnost prováděly kuchařky.
Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují žáci ve školní jídelně a to pouze v době přítomnosti ve škole. Mimo školní jídelnu si mohou odnést pouze ovoce a balené potraviny.
Za chování žáků ve školní jídelně zodpovídá určený dohled ZŠ dle rozpisu.
Mimořádný úklid školní jídelny v době výdeje zajišťují pracovnice z úseku mytí nádobí ŠJ. 

V době přítomnosti dětí na obědě v jídelně je cizím osobám VSTUP ZAKÁZÁN!
Výdej obědů je na stravovací čipy, které obdrží strávníci po zaplacení vratné zálohy 120,00 Kč v kanceláři ŠJ.
Při ZTRÁTĚ čipu se musí strávník ihned přihlásit v kanceláři školní jídelny.
Pokud se čip nenajde, bude mu po týdnu vystaven nový čip za poplatek 120,00 Kč.
Při vrácení nepoškozeného čipu se záloha 120,-Kč vrací.
Při ZAPOMENUTÍ čipu se musí strávník rovněž přihlásit v kanceláři ŠJ, kde mu vyhledají jeho číselný kód.
Stav KONTA - na požádání v kanceláři ŠJ je možné vystavit výpis účtovaných obědů .

Přeplatek stravného:

 • na konci školního roku se zůstatek peněz na účtu automaticky převede do následujícího školního roku
 • písemně požádat o vrácení peněz převodem na vlastní účet
 • písemně požádat o převod na sourozence v ZŠ Štefcova.
  UKONČENÍ NEBO PŘERUŠENÍ STRAVOVÁNÍ - ihned nahlásit v kanceláři ŠJ.

  PŘÍJEM ODHLÁŠEK A PŘIHLÁŠEK

  6,30 - 14,00 hodin

  Oběd na následující den se musí odhlásit nebo přihlásit DEN PŘEDEM do 11,00 hodin.
  Odhlášky se zadávají od - do, po uplynutí této doby jsou obědy automaticky přihlášeny podle zadané závazné objednávky na přihlášce (v souladu se školským zákonem).
  Odhlášky a přihlášky přes internet www.strava.cz  se uzavírají dva dny předem, v MŠ do 10:15, v ZŠ do 11:00.
  Na následující den je možno odhlásit stravu pouze telefonicky – MŠ do 10:15, ZŠ do 11:00 hodin.

  NEMOC - je nutné odhlásit, dítě v době nemoci nemá nárok na oběd dle vyhlášky 107/2005 Sb a školského zákona 561/2004 Sb.V době nepřítomnosti žáka ve škole lze odebrat stravu za sníženou cenu pouze první den, ostatní dny musí být odhlášeny - pokud nebudou odhlášeny hradí žák za odebranou stravu plnou cenu oběda. Tato částka se bude automaticky odečítat z konta, které má žák na stavovacím účtu ŠJ. 

  PRÁZDNINY jsou trvale odhlášeny pro všechny strávníky. Na začátku školního roku se začnou obědy automaticky objednávat hned od prvního dne školní docházky podle zadaných objednávek z min. školního roku. Změny na nový školní rok je nutno nahlásit v kanceláři ŠJ.
  O prázdninách a ředitelském volnu je nutné bědy předem příhlásit. Děti nemají nárok na dotovaný oběd v době ředitelského volna.

  ZŠ poskytuje v době školních prázdnin pro žáky, které navštěvují školní družinu, oběd za dotovanou cenu.

  Školy v přírodě a ostatní školní akce si každý odhlásí sám!

  JÍDELNÍ LÍSTEK a ostatní informace jsou vyvěšeny u vchodu do školní jídelny a na internetových stránkách www.stefcova.cz, obědy lze objednávat přes www.strava.cz, kód zařízení je 5222.

  Dietní stravování – Ve školní jídelně poskytujeme dietní stravování dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. Výběr potravin, receptur, sestavení jídelního lístku v rámci dietního stravování posuzuje v naší ŠJ nutriční terapeut. Žádosti na přípravu dietního stravování přijímá vedoucí školní jídelny.

  Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin dle platné legislativy.

  Strávníci byli s vnitřním řádem školní jídelny seznámení při přihlášení ke stravování.

  DOTAZY A PŘIPOMÍNKY k hygienickým nebo technickým problémům v provozu školní jídelny přijímá Hana Mičková , vedoucí ŠJ, tel. 606 776 996

  Tento vnitřní řád nabývá účinnosti 1.12.2016

  V Hradci Králové 1.12.2016

  Hana Mičková,
  vedoucí školní jídelny


   
  All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com